Enter any Slogan or Link here.

ผศ.ดร.วิหาร ดีปัญญา.

Project Description

 

Slide7

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา

ค.อ.ด. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ค.อ.ม. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ค.อ.บ (เชื่อมประสาน)

ตำแหน่งปัจจุบัน    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Project Details

  • Date January 17, 2015
  • Tags คณาจารย์
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...