Enter any Slogan or Link here.

ผศ.วัชรินทร์ แสงมา.

Project Description

Slide6

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)

วศ.บ  (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ตำแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Project Details

  • Date January 25, 2015
  • Tags คณาจารย์
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...