Enter any Slogan or Link here.

อาจารย์กรีฑา สิงห์สมบูรณ์.

Project Description

Slide21

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

การศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)

คอ.บ(วิศวกรรมอุตสาหการ)

ตำแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Project Details

  • Date January 20, 2015
  • Tags คณาจารย์
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...