Enter any Slogan or Link here.

อาจารย์ดาราวรรณ วีรานันต์.

Project Description

Slide20

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

การศึกษา

วศ.ม (วิศวกรรมอุตสาหการ)

วศ.บ (วิศวกรรมสิ่งทอ)

ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Project Details

  • Date January 12, 2015
  • Tags คณาจารย์
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...