Enter any Slogan or Link here.

อาจารย์ทินกร จันทร์กระจ่าง.

Project Description

012

ตำแหน่งทางวิชาการ   :     อาจารย์

การศึกษา

ค.อ.ม. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ)

อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)

ตำแหน่งปัจจุบัน     ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา / อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Project Details

  • Date January 29, 2015
  • Tags คณาจารย์
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...