Enter any Slogan or Link here.

อาจารย์ประพันธ์ ลาวัณย์กาณจน์.

Project Description

Slide10

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

การศึกษา

วศ.ม (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหการ)

ค.อ.บ (เชื่อมประกอบ)

ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Project Details

  • Date January 18, 2015
  • Tags คณาจารย์
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...