Enter any Slogan or Link here.

อาจารย์พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย.

Project Description

Slide14

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

การศึกษา

ค.อ.ม. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Project Details

  • Date January 19, 2015
  • Tags คณาจารย์
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...