Enter any Slogan or Link here.

อาจารย์ภิรมย์ ตั้งจิตเพียรผล.

Project Description

Slide11

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

การศึกษา

วศ.ม (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหการ)

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ

ตำแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Project Details

  • Date January 23, 2015
  • Tags คณาจารย์
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...