Enter any Slogan or Link here.

อาจารย์รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคำ.

Project Description

Slide17

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

การศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)

อ.ส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)

ตำแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Project Details

  • Date January 22, 2015
  • Tags คณาจารย์
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...