Enter any Slogan or Link here.

อาจารย์สุรพล จักรชัยกุล.

Project Description

009

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

การศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)

คอ.บ (บริหารการก่อสร้าง)

ตำแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Project Details

  • Date January 25, 2015
  • Tags คณาจารย์
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...