Enter any Slogan or Link here.

อาจารย์สุฤกษ์ ขวัญสุวรรณ์.

Project Description

Slide12

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

การศึกษา

วศ.ม (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหการ)

ค.อ.บ (เชื่อมประกอบ)

ตำแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Project Details

  • Date January 14, 2015
  • Tags คณาจารย์
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...